DPlayer-Typecho

DPlayer-Typecho插件

GitHub地址
下载地址:https://github.com/menhood/DPlayer-Typecho

使用方式
下载后将文件夹名改为DPlayer上传启用即可
默认不自动播放,弹幕开启

*[ dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" /]*

关闭弹幕

*[ dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" danmu="false" /]*

开启自动播放

*[ dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" autoplay="true" /]*

添加额外弹幕源

*[ dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" autoplay="true" addition="https://api.prprpr.me/dplayer/bilibili?aid=7286894" /]*
最后修改:2021 年 12 月 14 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏