like关键字实现模糊匹配

全匹配:

select * from t where t.id like '100';
select * from t where t.id ='100';-- 等价于

右匹配:

select * from t where t.id like '100%';

左匹配:

select * from t where t.id like '%100';

包含匹配:

select * from t where t.id like '%100%';

多值匹配(通过or关键字连接):

select * from t where (t.id like '%100%' or t.id like '%200%');

regexp_like内置函数实现模糊匹配

全匹配:

select * from t where regexp_like(t.id,'^(100)$');

select * from t where t.id ='100';-- 等价于

右匹配:

select * from t where regexp_like(t.id,'^(100)');

左匹配:

select * from t where regexp_like(t.id,'(100)$');

包含匹配:

select * from t where regexp_like(t.id,'(100)');

多值匹配(竖线分割多个匹配值):

select * from t where regexp_like(t.id,'^(100|200)');
最后修改:2022 年 06 月 09 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏